Database
       Over de database
 • Iedereen in de database is op enigerlei wijze aan elkaar gerelateerd waardoor er als het ware sprake is van één grote "familie Ferwerderadeel".
 • De database is een poging u te helpen bij het opsporen van voorouders, nakomelingen, familierelaties en dergelijke in of afkomstig uit de grietenij/gemeente Ferwerderadeel. Met andere woorden: het is een hulpmiddel en pretendeert niet de enige, echte waarheid te zijn.
 • Vrijwel alle gezinshoofden uit Ferwerderadeel die in 1811 - 1812 een familienaam aannamen zijn in de database te vinden.
 • Alle "Emigranten 1850 - 1888" en "Emigranten 1889 - 1920" komen in de database voor.
 • De meeste "Afgescheidenen" staan eveneens in de database.
 • De database wordt regelmatig van nieuwe gegevens voorzien.
       About the database
 • Everyone in the database is related one way or the other, so as a matter of speaking it is one big "Ferwerderadeel family".
 • The database is an attempt to help you trace ancestors, descendants, family-links, etc. in or originating from the municipality of Ferwerderadeel. In other words: it is a tool and does not pretend to be the one and only truth.
 • Just about all the families in Ferwerderadeel who had a surname registered in 1811 - 1812 can be found in the database.
 • All "Emigrants 1850 - 1888"  and "Emigrants 1889 - 1920" are in the database.
 • Most of the "Secessionists" are mentioned in the database.
 • An update of the database will be presented frequently
       Bronnen van de gegevens
 • Gegevens uit Kerkregisters en Burgerlijke Stand zoals onder andere door websites als www.allefriezen.nl - www.wiewaswie.nl - www.familysearch.org beschikbaar zijn gesteld.
 • Gegevens ontvangen van bezoekers van de website, zowel in Nederland als in Noord-Amerika.
 • Websites van genealogen welke gegevens bevatten die in de database  nog ontbraken.
       Sources of the data
 • Data from Church Records and  Civil Records such as, among others, made available by www.allefriezen.nl - www.wiewaswie.nl - www.familysearch.org on their website.
 • Information received from visitors of the website, both in the Netherlands and in North America.
 • Websites of genealogists having information that we were still missing.
       Kwaliteit van de gegevens
 • Uiteraard zijn wij van mening dat de informatie die wij zelf hebben opgezocht, correct is.
 • De informatie aangeleverd door familie, vrienden en bezoekers is zeker betrouwbaar te noemen.
 • Naar ons gevoel zijn de gegevens die werden ontleend aan websites zoals www.allefriezen.nl - www.wiewaswie.nl - www.familysearch.org voor 99% juist.
 • Sommige gegevens (minder dan 0,05%) zijn afkomstig van andere websites. Deze informatie werd alleen overgenomen indien omtrent de betrouwbaarheid geen twijfel bestond.
 • De relaties tussen personen uit de 17e en 18e eeuw zijn veelal gebaseerd op aannames op grond van de methode van vernoemen, patroniem, lokatie e.d. Bewijzen kunnen wij deze relaties meestal niet maar alles duidt erop dat het zo moet zijn geweest.
 • Er komen data voor die worden weergegeven als xx-xx-jjjj (bijv. xx-xx-1750). Deze situaties geven aan dat de precieze datum van de gebeurtenis ons niet bekend is. Bij gebrek aan beter werd derhalve - bijvoorbeeld - een geboortejaar simpelweg vastgesteld door het jaar van overlijden te verminderen met de leeftijd bij overlijden.
       Quality of the data
 • Obviously we believe the information that we looked up ourselves, to be correct.
 • No doubt that the information received from family, friends and visitors is reliable.
 • To our feeling the information that we copied from websites such as www.allefriezen.nl - www.wiewaswie.nl - www.familysearch.org and added to the database is correct for at least 99 %.
 • Some data (< 0.05 %) were obtained from other websites. This information was only copied if relevant and found reliable.
 • The relationships between persons born or baptised in the 17th and 18th century are often assumptions based on the method of renaming, patronymics, location, etc. Most of the time we cannot prove these relationships but the " circumstantial evidence" is quite solid.
 • You will notice dates mentioned as xx-xx-yyyy (e.g. xx-xx-1750). In these cases the precise date of the event is not known to us. For lack of better a year of - for example - birth was simply determined by subtracting the age at the time of death from the year of death.
Tot slot: naar onze verwachting zal de "familie Ferwerderadeel" uiteindelijk uit meer dan 90.000 leden bestaan. Uw hulp in het aanreiken van nieuwe gegevens en/of het opvullen van leemten wordt zeer op prijs gesteld.

Stichting Erfskip Terpdoarpen
Finally: at the end the "Ferwerderadeel family" should have more than 90,000 members. Your help in sending new information and/or filling in blank spots will be much appreciated.

Stichting Erfskip Terpdoarpen