Om onze klanten te helpen de noodsituatie in verband met het Coronavirus COVID-19 te beheersen, de gezondheid van hun werknemers te beschermen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, hebben wij een korte samenvatting opgesteld van de belangrijkste juridische aspecten die voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Dit document is bedoeld als eerstehulpkit voor problemen die zich kunnen voordoen. Voor meer gedetailleerde informatie of voor hulp en ondersteuning met betrekking tot het coronavirus COVID-19, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij DLA Piper of ons DLA Piper Coronavirus Resource Center bezoeken.

Arbeidsrechtelijke aspecten
Gezondheid en veiligheid op de werkplek
De werkgevers moeten de vereiste maatregelen nemen om het leven en de gezondheid van hun werknemers op het werk te beschermen. In de huidige situatie raden wij de werkgevers aan passende maatregelen te nemen op basis van hun individuele risicobeoordelingen, rekening houdend met de specifieke gevallen en de werkomgeving, en de maatregelen te volgen die zijn vastgesteld door de centrale crisisstaf van de Slowaakse Republiek (de crisisstaf) en de autoriteit voor volksgezondheid van de Slowaakse Republiek (de PHA) en ook andere autoriteiten.

 1. Passende sanitaire maatregelen treffen, b.v:

verstrekken van geloplossingen voor het wassen van de handen
oppervlakken reinigen met ontsmettingsmiddelen op basis van chloor of alcohol
zorg ervoor dat werknemers ten minste twee meter afstand houden tussen werkplekken of met externe contacten
de werknemers voorzien van de juiste veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld wegwerphandschoenen en wegwerp-filtratiemaskers)
zorg voor een betere handhygiëne, corrigeer hoesten en niezen om het risico van druppelinfectie te verminderen
vermijd direct lichamelijk contact;

 1. Beoordeel de risico’s en neem op basis van deze beoordeling de nodige maatregelen om de bescherming van de gezondheid van de werknemers te waarborgen (bv. zaken/zakenreizen annuleren, de mogelijkheid overwegen om thuiswerk te verrichten overeenkomstig de bepalingen van de Slowaakse arbeidswet);
 2. Persoonlijke communicatie en ontmoetingen met werknemers van andere filialen en partners, inclusief partners uit het buitenland, aanzienlijk verminderen,
 3. Gebruik teleconferentie-instrumenten,
 4. 5. Fysiek scheiden van operationele organisatorische eenheden in het bedrijf (uitsluitend gebruik maken van elektronische communicatie zonder persoonlijke vergaderingen),
 5. Identificeer de belangrijkste operationele functies en gelast, waar substitueerbaarheid mogelijk is, met onmiddellijke ingang de verdeling van de werknemers en hun dislocatie (thuiskantoor, ander gebouw, enz.),
 6. 7. Een specifiek noodplan opstellen, met inbegrip van beschermende noodmaatregelen in geval van besmettingsgevaar (bv. een werknemer blijkt al enkele dagen besmet te zijn en is al in contact geweest met anderen om over te gaan tot actieve surveillanceplannen voor werknemers met “nauw contact”);
 7. 8. passende controlesystemen voor werknemers toepassen om de gezondheid en veiligheid op de werkplek te waarborgen, bijvoorbeeld melding van feiten die van belang zijn voor de bescherming van de gezondheid (reizen, ziekte);
 8. 9. De werknemers van tevoren informeren over de reikwijdte van de controle, de wijze van uitvoering van de controle en de duur ervan;
 9. Adviseer werknemers om voor de bescherming van de gezondheid relevante feiten te melden ter bescherming van de gezondheid van andere werknemers (bijv. of zij in nauw contact zijn geweest met een in een laboratorium bevestigde COVID-19-patiënt);
 10. Adviseer de werknemers te melden als zij een van de symptomen van het Coronavirus COVID-19-infectie ervaren (keelpijn, koorts, ademhalingsmoeilijkheden, hoest);
 11. Informeer de werknemers dat na het besluit van de Crisisstaf een quarantaine van 14 dagen verplicht is voor mensen die terugkeren uit het buitenland;
 12. Raad werknemers die uit het buitenland terugkeren aan zich op de hoogte te stellen van de actuele instructies en aanbevelingen van de Slowaakse autoriteiten en vraag hen u te informeren over hun terugkeer uit het buitenland;
 13. Spreek met de werknemers af dat zij tijdelijk vanuit huis werken (thuiskantoor) als hun werk geschikt is om vanuit huis te worden uitgevoerd;
 14. Pas het arbeidsbeschermingsniveau aan de veranderende omstandigheden aan;
 15. Over alle maatregelen dient vooraf overleg te worden gepleegd met de vertegenwoordigers van de werknemers;
 16. Bij de tenuitvoerlegging van de maatregelen die noodzakelijk zijn om de bescherming van de veiligheid en de gezondheid op het werk te waarborgen, de algemene preventieprincipes in acht nemen, met inbegrip van voorlichting, opleiding en organisatie van het werk en de uitrusting;
  1. Bij de ingang van het gebouw een bord te plaatsen en klanten en leveranciers erop te wijzen dat zij, indien zij zich in risicogebieden bevinden, contact hebben met personen die risico lopen, griepsymptomen hebben of zelfs koorts of hoest, geen toegang mogen hebben tot het gebouw van het bedrijf.
 17. Preventieve medische onderzoeken die in verband met het werk moeten worden uitgevoerd, moeten worden uitgesteld.

Sluiting van het bedrijf


Indien de werkgevers hun werknemers geen werk kunnen toewijzen, bijvoorbeeld wegens sluiting van hun bedrijf op grond van een besluit van de Slowaakse autoriteiten of ten gevolge van de noodtoestand, vormt dit volgens de Slowaakse wet een belemmering voor het werk aan de kant van de werkgever. In deze gevallen hebben de werknemers recht op een looncompensatie ten belope van 80% van het gemiddelde loon. Een dergelijke vermindering van de looncompensatie is in

Coronavirus COVID-19 en de gevolgen ervan voor contractuele betrekkingen


Coronavirus COVID-19 als overmacht
De Slowaakse wet voorziet niet in een expliciete definitie van overmacht. De Slowaakse rechtbanken interpreteren overmacht echter als een objectieve omstandigheid (vis maior) die bij alle zorgvuldigheid onvoorspelbaar en bij alle mogelijke inspanningen onvermijdelijk is, ongewone en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle zorgvuldigheid niet hadden kunnen worden vermeden. De respectieve jurisprudentie geeft slechts enkele voorbeelden van overmacht, bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogen, epidemieën van ziekten, binnenlandse politieke situaties (stakingen, wetgevende maatregelen) of buitenlandse politieke situaties (embargo van de internationale gemeenschap).

Naar onze mening zou epidemie als eenvoudige rechtvaardiging van de overmacht een buitengewone, onvoorspelbare, onomkeerbare en ongerechtvaardigde gebeurtenis zijn, die naar Slowaaks recht aanvaardbaar zou zijn. Afhankelijk van de aard van de contractuele relatie en de omstandigheden van het specifieke geval, kan overmacht verschillende gevolgen hebben die moeten worden beoordeeld. De meest verwachte gevolgen zijn echter vertraging van de debiteur of de crediteur, de onmogelijkheid om het contract uit te voeren of na te komen en de aansprakelijkheid voor schade.

Indien de overeenkomst een specifieke overmachtclausule bevat, regelt deze hoogstwaarschijnlijk ook de gevolgen en de rechten en verplichtingen van de partijen ingeval zich een geval van overmacht voordoet. Een individuele beoordeling van dergelijke clausules in het contract is vereist om te kunnen beoordelen of de Coronavirus COVID-19-epidemie voldoet aan de definitie van overmacht die rechtstreeks in het contract is opgenomen. In dit verband bevelen wij aan ook de toepasselijke bepalingen en voorwaarden te bekijken.

Categorieën: Uncategorized

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *